Δικαιολογητικά

 1. Ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση προτίμησης στο σύστημα e-eggrafes https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ με χρήση των κωδικών taxis.
 2. Τίτλος σπουδών, (βλ. δικαίωμα εγγραφής) δηλ. απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης του παλαιού εξατάξιου γυμνασίου ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία του σχολείου στο οποίο φοιτούσε, ή από το σχολείο στο οποίο είναι τελειόφοιτος.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό γέννησης του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής (με αριθμό μητρώου αρρένων ή αριθμό δημοτολογίου & γένος μητέρας).
 5. Βεβαίωση εργασίας: του εργοδότη, αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δική του επαγγελματική εργασία, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται αν πρόκειται για άνεργο, βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.
 6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 7. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (1 έντυπο, παραλαμβάνεται από το Σχολείο μας) του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, όπου δηλώνει:
  την κηδεμονία του μαθητή
  τον κύκλο ή τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει
  ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης