Δικαίωμα Εγγραφής

Στο σχολείο μπορούν να εγγραφούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, όσοι εργαζόμενοι, αλλά και άνεργοι πολίτες είναι απόφοιτοι, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΛ, ΤΕΛ (Π.Δ. 112/2013 (Π.Δ. (Α΄ 145) άρθρο 1 παρ. 9 όπως συμπληρώθηκε με το νεώτερο (Π.Δ. 79/2014)).

Οι απόφοιτοι Γυμνασίου παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και κατά την αποφοίτηση τους αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου αλλά και πτυχίο της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών σύμφωνα με την πρόσφατη Υ.Α. (ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 101502/Γ2/1-7- 2014) εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193).

Οι απόφοιτοι αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Επαγγελματικό Πτυχίο σε μία από τις ειδικότητες του σχολείου.