Απουσίες

Α. Μαθητές που δεν έχουν απαλλαγή από τα μαθήματα γενικής παιδείας

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130) για τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983).

γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν τριάντα (130) έως (180) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος ΄Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.

2. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Β. Η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα δύο (32), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα οκτώ (38) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα μία (31) απουσίες.
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ενενήντα (90) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντατρεις (73) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα ενός (31) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983).
γ) Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν τρεις (103), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ενενήντα (90) έως εκατόν είκοσι δύο (122) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα τρεις (73) έως ενενήντα εννέα (99) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα ενός (31) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ? όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τριάντα δύο (32) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα οκτώ (38) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από τριάντα μία (31) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.