Ανακοίνωση Εκπρόθεσμων Εγγραφών

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: «2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως επτά (07) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την
έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο. 3) Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».


Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι μαθητές/τριες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα υποβάλουν εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση (13-20 Σεπτεμβρίου 2021), θα πρέπει να την τυπώσουν και να την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον/στη Δ/ντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στον/στη Δ/ντή/ντρια Δ.Δ.Ε. προς έγκριση.


Οι ώρες λειτουργίας των εγγραφών είναι από 18.00-22.00.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) θα  είναι  σε  λειτουργία  από  την  Τετάρτη  1  Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 12.00 έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής    για  ΕΠΑ.Λ.  από  τους  γονείς-κηδεμόνες των  ανήλικων  μαθητών/τριών  ή τους/τις  ίδιους/ες,  εφόσον  είναι ενήλικοι/ες,  σύμφωνα  με  την  υπό στοιχεία  79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α.  (Β ́  2005),  όπως  ισχύει. 

Κατ ́ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουργούντα τμήματα:

α) για τους/τις  μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν  στην  εξεταστική  περίοδο  του  Σεπτεμβρίου,  όπου αυτή 
  προβλέπεται 

β)  για  τους/τις  απόφοιτους  Γενικού  Λυκείου  ή Επαγγελματικού  Λυκείου  οι οποίοι/ες  επιθυμούν  την  εγγραφή  τους σε  Επαγγελματικό  Λύκειο  για  την  απόκτηση  πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού  έτους  και 

γ)  για  τους/τις  μαθητές/τριες  που αδυνατούσαν  να  εγγραφούν  για  λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους)».

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις εν λόγω αιτήσεις και μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

Οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών  ή οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο  αριθμό  μαθητών  για  την  λειτουργία  τους  και  σε ολιγομελή  τμήματα  τα  οποία  έχουν εγκριθεί  με  απόφαση  Π.Δ.Ε. Σε  ολιγομελή  τμήματα  τα  οποία  δεν έχουν  εγκριθεί,  καθώς  και  σε  τμήματα  που  έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν δύναται να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση.

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας  βίας,  έχουν  τη  δυνατότητα  να  προσέρχονται  στη  σχολική μονάδα  στην  οποία  έχουν κατανεμηθεί με βάση την ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου ο/η Διευθυντής/ντρια  να οριστικοποιήσει  την αίτηση του/της, αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.

Έναρξη Εγγραφών 2021-22

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: από την Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη Παρασκευή 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59 ωστόσο, ΜΟΝΟ έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου η διαδικασία θα μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως στο σχολείο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: στην ιστοσελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (μπορεί να γίνει και από το σχολείο αρκεί να γνωρίζεται τους κωδικούς σας taxisnet)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-εγγραφές:
Οι αιτούντες/σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. στις οποίες δύνανται να εγγραφούν. Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e-εγγραφές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας.
2. Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας.
3. Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος.
4. Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
6. Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης.
7. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
8. Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας.
9. Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση.
10. Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι αιτούντες/σες, οι οποίοι/ες δηλώσουν Τάξη/Τομέα/Ειδικότητα στην οποία δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές.

Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησις του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Αριθμός Μητρώου διαφοροποιείται,όταν ο/η μαθητής/τρια αλλάζει σχολική μονάδα (π.χ. οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-22 στη Β ́ Λυκείου έχουν διαφορετικό ΑΜ από αυτόν που είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση που είχαν υποβάλει πέρυσι).

Η ημερομηνία γέννησής  πρέπει να είναι ορθά καταχωρισμένη στο ΠΣ myschool. Επειδή στο παρελθόν παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αντιστροφών σε ημέρα-μήνα γέννησης στο ΠΣ myschool.

Τα στοιχεία των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες φοίτησαν πριν από το σχολικό έτος 2013 –2014, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣ myschool. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται να καταχωρίσουν οι ίδιοι/ες τα παρακάτω στοιχεία: Τάξη τελευταίας φοίτησης – Αποτέλεσμα φοίτησης – Φύλο μαθητή/τριας – Όνομα μαθητή/τριας – Επώνυμο μαθητή/τριας – Όνομα πατέρα – Όνομα μητέρας – Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/τριας.

Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα ΕΠΑ.Λ., η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως τη 12ηΙουλίου, όπου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε υπάρχοντα τμήματα.

Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή e-εγγραφές μπορούν να απευθύνονται στο help desk της εφαρμογής στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-εγγραφές (ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ή με e-mail μέσω της σελίδας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας e-εγγραφές, εφόσον συνδεθούν, επιλέγοντας απαραίτητα τύπο σχολείου (ΕΠΑ.Λ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
1. Ταυτότητα
2. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου για εγγραφή στην Α ΕΠΑ.Λ.
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΟΑΕΔ κλπ. για εγγραφή στις Β και Γ τάξη.
4. Οι αλλοδαποί μαθητές θα πρέπει να έχουν μεταφρασμένα και επικυρωμένα τα στοιχεία τους και να έχουν καταταχθεί στην συγκεκριμένη λυκειακή βαθμίδα για εγγραφή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εκπρόθεσμες εγγραφές ξεκινούν την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη και
ολοκληρώνονται την Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη. Παρακαλούνται όσοι
ενδιαφέρονται να περάσουν από το σχολείο από 18.30-22.00 με την
ταυτότητά τους και τον τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
κατέχουν για να πραγματοποιήσουν εγγραφή στα υπάρχοντα τμήματα του
σχολείου μας

e-εγγραφές από 5/9 έως 9/9

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές
ενεργοποιήθηκε εκ νέου από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59,προκειμένου να υποβληθούν
κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και
μετεγγραφής για ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων
μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες,
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β ́ 2005) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις
μετεγγραφές, ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται μόνο για όσους/όσες
υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν υποβάλει
ήδη αίτηση και έχουν κατανεμηθεί δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για
την μετεγγραφή τους, αλλά απευθύνονται στις σχολικές μονάδες.

Νέα Ανακοίνωση Εγγραφών

Το 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ θα δέχεται μαθητές/τριες για την οριστικοποίηση
της ηλεκτρονικής εγγραφής τους (προκειμένου να καταθέσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής
), την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 το πρωί από 08.00-14.00 και την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 το πρωί από 09.00-14.00 για την Β φάση ηλεκτρονικών εγγραφών.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές (e-eggrafes) παρατείνονται για την Β φάση από
13 Ιουλίου 2020 και ώρα 08.00 έως 14 Ιουλίου και ώρα 23.59.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το σχολείο θα εξυπηρετήσει τις ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών/τριων
στις 2 και 3 Ιουνίου, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή από τις 18.00 έως
της 22.00 Μοναστηρίου 169-171, στον 1ο όροφο.
Παρακαλούνται, όσοι έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή στις 28, 29 και 30
Ιουνίου να την επαναλάβουν λόγω κατάρρευσης του συστήματος.

Νέα ανακοίνωση εγγραφών

«Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την Κυριακή 28-06-20 και ώρα 00:01 έως και την Τρίτη 30-06-20 και ώρα 08:30».

Επιπλέον, δίνεται παράτασητων Ηλεκτρονικών Αιτήσεων  Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως και την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το σχολείο θα εξυπηρετήσει τις ηλεκτρονικές εγγραφές την τελευταία
μέρα των εγγραφών στις 2/7 ημέρα Πέμπτη από τις 18.00 έως της 22.00
στον 1ο όροφο. Όσοι έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή στις 28 και 29 Ιουνίου
θα πρέπει να την επαναλάβουν λόγω κατάρρευσης του συστήματος.