Σχετικά με τον δανεισμό TABLET

Ο δανεισμός των tablet από τους μαθητές/τριες γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων κατόπιν ειδικής αίτησης του μαθητή/τριας (η αίτηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου) η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικά που αναγράφονται στην αίτηση και βεβαιώνουν τα παρακάτω κριτήρια:


1. κοινωνικά κριτήρια (πχ. το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων/μαθητών/τριων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας)
2. οι ειδικές δυσκολίες μάθησης (μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία κλπ.)
3. οι εξαιρετικές επιδόσεις του μαθητή/τριας

Η αίτηση στην οποία αναγράφονται οι λόγοι αίτησης του tablet αναλυτικά καθώς και τα παραστατικά που την συνοδεύουν, κατατίθενται στο σχολείο ή αποστέλλονται στο ε-μαιλ του σχολείου σε κατάλληλη μορφή αρχείου (word, pdf) έως την Δευτέρα 16/11/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εκπρόθεσμες εγγραφές ξεκινούν την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη και
ολοκληρώνονται την Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη. Παρακαλούνται όσοι
ενδιαφέρονται να περάσουν από το σχολείο από 18.30-22.00 με την
ταυτότητά τους και τον τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
κατέχουν για να πραγματοποιήσουν εγγραφή στα υπάρχοντα τμήματα του
σχολείου μας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη θα γίνει προσέλευση όλων των μαθητών στις
18.15 και ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 19.00. Όλοι οι μαθητές θα
προσέρχονται στο κτίριο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με μάσκα και θα κατανέμονται στις
τάξεις τους όπου θα περάσει ο ιερέας για τον αγιασμό. Με το πέρας του
αγιασμού οι μαθητές θα κατέβουν στο ισόγειο για την παραλαβή των
βιβλίων γενικής παιδείας. Οι μαθητές μόνο για πτυχίο θα αποχωρήσουν
από το κτίριο στο τέλος του αγιασμού. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου η
προσέλευση θα γίνει στις 18.30.

Ο Διευθυντής

e-εγγραφές από 5/9 έως 9/9

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές
ενεργοποιήθηκε εκ νέου από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59,προκειμένου να υποβληθούν
κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και
μετεγγραφής για ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων
μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες,
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β ́ 2005) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις
μετεγγραφές, ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται μόνο για όσους/όσες
υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν υποβάλει
ήδη αίτηση και έχουν κατανεμηθεί δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για
την μετεγγραφή τους, αλλά απευθύνονται στις σχολικές μονάδες.