Σχετικά με τον δανεισμό TABLET

Ο δανεισμός των tablet από τους μαθητές/τριες γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων κατόπιν ειδικής αίτησης του μαθητή/τριας (η αίτηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου) η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικά που αναγράφονται στην αίτηση και βεβαιώνουν τα παρακάτω κριτήρια:


1. κοινωνικά κριτήρια (πχ. το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων/μαθητών/τριων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας)
2. οι ειδικές δυσκολίες μάθησης (μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία κλπ.)
3. οι εξαιρετικές επιδόσεις του μαθητή/τριας

Η αίτηση στην οποία αναγράφονται οι λόγοι αίτησης του tablet αναλυτικά καθώς και τα παραστατικά που την συνοδεύουν, κατατίθενται στο σχολείο ή αποστέλλονται στο ε-μαιλ του σχολείου σε κατάλληλη μορφή αρχείου (word, pdf) έως την Δευτέρα 16/11/2020.