Δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021

Εγκύκλιος με θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.»
Η υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο και στην Υ.Α. θα γίνεται στις παρακάτω ημερομηνίες:
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 19.00-21.00
ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 18.00-20.00
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 19.00-21.00

Η εγκύκλιος εκδίδεται κατόπιν της με αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ  897 Β΄), με την οποία καθορίστηκε  ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ  και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.