Έναρξη Εγγραφών 2021-22

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: από την Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη Παρασκευή 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59 ωστόσο, ΜΟΝΟ έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου η διαδικασία θα μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως στο σχολείο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: στην ιστοσελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (μπορεί να γίνει και από το σχολείο αρκεί να γνωρίζεται τους κωδικούς σας taxisnet)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-εγγραφές:
Οι αιτούντες/σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. στις οποίες δύνανται να εγγραφούν. Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e-εγγραφές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας.
2. Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας.
3. Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος.
4. Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
6. Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης.
7. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
8. Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας.
9. Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση.
10. Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι αιτούντες/σες, οι οποίοι/ες δηλώσουν Τάξη/Τομέα/Ειδικότητα στην οποία δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές.

Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησις του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Αριθμός Μητρώου διαφοροποιείται,όταν ο/η μαθητής/τρια αλλάζει σχολική μονάδα (π.χ. οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-22 στη Β ́ Λυκείου έχουν διαφορετικό ΑΜ από αυτόν που είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση που είχαν υποβάλει πέρυσι).

Η ημερομηνία γέννησής  πρέπει να είναι ορθά καταχωρισμένη στο ΠΣ myschool. Επειδή στο παρελθόν παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αντιστροφών σε ημέρα-μήνα γέννησης στο ΠΣ myschool.

Τα στοιχεία των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες φοίτησαν πριν από το σχολικό έτος 2013 –2014, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣ myschool. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται να καταχωρίσουν οι ίδιοι/ες τα παρακάτω στοιχεία: Τάξη τελευταίας φοίτησης – Αποτέλεσμα φοίτησης – Φύλο μαθητή/τριας – Όνομα μαθητή/τριας – Επώνυμο μαθητή/τριας – Όνομα πατέρα – Όνομα μητέρας – Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/τριας.

Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα ΕΠΑ.Λ., η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως τη 12ηΙουλίου, όπου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε υπάρχοντα τμήματα.

Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή e-εγγραφές μπορούν να απευθύνονται στο help desk της εφαρμογής στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-εγγραφές (ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ή με e-mail μέσω της σελίδας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας e-εγγραφές, εφόσον συνδεθούν, επιλέγοντας απαραίτητα τύπο σχολείου (ΕΠΑ.Λ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
1. Ταυτότητα
2. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου για εγγραφή στην Α ΕΠΑ.Λ.
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΟΑΕΔ κλπ. για εγγραφή στις Β και Γ τάξη.
4. Οι αλλοδαποί μαθητές θα πρέπει να έχουν μεταφρασμένα και επικυρωμένα τα στοιχεία τους και να έχουν καταταχθεί στην συγκεκριμένη λυκειακή βαθμίδα για εγγραφή.