ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) θα  είναι  σε  λειτουργία  από  την  Τετάρτη  1  Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 12.00 έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής    για  ΕΠΑ.Λ.  από  τους  γονείς-κηδεμόνες των  ανήλικων  μαθητών/τριών  ή τους/τις  ίδιους/ες,  εφόσον  είναι ενήλικοι/ες,  σύμφωνα  με  την  υπό στοιχεία  79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α.  (Β ́  2005),  όπως  ισχύει. 

Κατ ́ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουργούντα τμήματα:

α) για τους/τις  μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν  στην  εξεταστική  περίοδο  του  Σεπτεμβρίου,  όπου αυτή 
  προβλέπεται 

β)  για  τους/τις  απόφοιτους  Γενικού  Λυκείου  ή Επαγγελματικού  Λυκείου  οι οποίοι/ες  επιθυμούν  την  εγγραφή  τους σε  Επαγγελματικό  Λύκειο  για  την  απόκτηση  πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού  έτους  και 

γ)  για  τους/τις  μαθητές/τριες  που αδυνατούσαν  να  εγγραφούν  για  λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους)».

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις εν λόγω αιτήσεις και μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

Οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών  ή οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο  αριθμό  μαθητών  για  την  λειτουργία  τους  και  σε ολιγομελή  τμήματα  τα  οποία  έχουν εγκριθεί  με  απόφαση  Π.Δ.Ε. Σε  ολιγομελή  τμήματα  τα  οποία  δεν έχουν  εγκριθεί,  καθώς  και  σε  τμήματα  που  έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν δύναται να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση.

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας  βίας,  έχουν  τη  δυνατότητα  να  προσέρχονται  στη  σχολική μονάδα  στην  οποία  έχουν κατανεμηθεί με βάση την ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου ο/η Διευθυντής/ντρια  να οριστικοποιήσει  την αίτηση του/της, αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.