Γ’ φάση υποβολής εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024 από τη Δευτέρα 11-09-2023 και ώρα 12.00 έως και την Παρασκευή 15-09-2023 και ώρα 23.59.

Γ’ φάση υποβολής εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης 
εγγραφής ή μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 
2023-2024 από τη Δευτέρα 11-09-2023 και ώρα 12.00 έως και την 
Παρασκευή 15-09-2023 και ώρα 23.59.

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η 
υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση, η διαγραφή τους και η αποθήκευση 
ή/και εκτύπωσή τους μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω 
δεξιά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εκπρόθεσμη αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο 
(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
στον/στη Διευθυντή/-ύντρια του σχολείου, προκειμένου να διαβιβαστούν 
υπηρεσιακά, προς έγκριση, στον/στη Διευθυντή/-ύντρια της οικείας Δ.Δ.Ε..

Η ενημέρωση για την έγκριση ή μη της εκπρόθεσμης αίτησης 
πραγματοποιείται μέσω της σχολικής μονάδας ή της οικείας Δ.Δ.Ε. και 
όχι μέσω της εφαρμογής.