Περίγραμμα Επαγγέλματος Μηχανολόγου Εγκαταστάσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής
εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών
εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές
επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του
κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα
ασχοληθεί με επιτυχία στην εγατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών
απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού