Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – δικαιολόγηση απουσιών Α’ Τετραμήνου

Σύμφωνα με την συνημμένη υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 6/2/2020 όσοι/ες μαθητές/τριες συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19 – όπως οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών – δικαιούνται την ένταξή τους στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (μη προσέλευση στο σχολείο δια ζώσης) και την δικαιολόγηση των απουσιών του Α τετραμήνου.
Οι μαθητές θα υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ και έως αύριο 9/2 στο σχολείο:

1. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των      απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, στο άρθρο 2.

2. μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου 2.

3. παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των περιπτώσεων 1, 3 θα παρέχονται στο σχολείο.

Ώρες λειτουργίας σχολείου για 8-9/2/2021 : 16.30-22.00 “